Luther és Kálvin, illetve a protestantizmus hozzájárulása az alkotmányeszme megszületéséhez

protestáns teológusok és jogászok hozzájárulása a politikai gondolkodáshoz („protestáns politikai filozófia”) megkerülhetetlen.

Az alábbi rövid tanulmány e gondolatvilágnak egy sajátos dimenziójához, az „alkotmányeszme” megszületésének, ill. megerősödésének a dimenziójához kapcsolódik.

Luther felfogása

Luther e dimenzió szempontjából kétféleképpen lehet fontos számunkra. Egyrészt, a német reformátor „királytükrében”, leveleiben és „szakvéleményeiben” a természet rendjére, a természeti törvényekre, a józan észre, és természetesen a Szentírásra hivatkozva egy sor elvárást fogalmaz meg saját korának „politikusai”, elsősorban a fejedelmek számára. Ezen elvárások pedig viszonyítási pontként szolgáltak, illetve szolgálhattak az adott kor „politikacsinálói” számára.

Letölthető dokumentumok


      FODORNÉ NAGY SAROLTA (PHD.HABIL): LORÁNTFFY ZSUZSANNA, A BIBLIÁS FEJEDELEMASSZONY 1600-1660

Közölte: Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet, Debrecen, 2017

FAGGYAS SÁNDOR ÉS KORÁNYI ANDRÁS: 500 ÉVE REFORMÁCIÓ
BAK ÁGNES (SZERK.), “AZ ÚT” REPERTÓRIUMA (1915-1944)

A kötet előkészületben.

BERLINI DOSSZIÉ: A REFORMÁCIÓ HATÁSA A JELENRE ÉS A JÖVŐRE PROTESTÁNS KERESZTÉNYDEMOKRATA ÉRTÉKELÉSBEN – A CDU/CSU EAK ÁLLÁSFOGLALÁSA (ÖSSZEFOGLALÓ BESZMOLÓ)
KISS ENDRE JÓZSEF: „KIRÁLYI NEMZET VAGY”: EGYHÁZTÖRTÉNETI JEGYZETEK A REFORMÁCIÓ KORÁTÓL (AJÁNLÓ)

Megvásárolható a Kazinczy Ferenc Múzeum ajándékboltjában.

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS ZSINATOK IRATAI I-II. 1591–1714, 1715–1770, S.A.R. BUZOGÁNY DEZSŐ, DÁNÉ VERONIKA, KOLUMBÁN VILMOS JÓZSEF, ŐSZ SÁNDOR ELŐD ÉS SIPOS GÁBOR

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet honlapja

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN ÉS KOVÁCS ELEONÓRA (SZERK.): A REFORMÁCIÓ KINCSEI: A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ(ISMERTETŐ)

A kötet megvásárolható a Libri könyváruházban.

CSOMA ZSIGMOND: A REFORMÁCIÓ BORAI (RÉSZLET)

A kötet még előkészületben van.

BIRKÁS ANTAL: LUTHER MINT POLITIKAI TANÁCSADÓ
SZETEY SZABOLCS: ADATOK A MAGYAR REFORMÁTUS PRÉDIKÁCIÓS GYAKORLAT ÚJRAÉRTÉKELÉSÉHEZ (1784-1878) (ISMERTETŐ)

A kötet megvásárolható a L’Harmattan Kiadónál és a Libri könyváruházban.

PAP FERENC: AZ EGYHÁZI ÉV (ISMERTETŐ)

A kötet megvásárolható a Libri könyváruházban és a Líra könyvesboltban.

DR. FODORNÉ DR. NAGY SAROLTA (SZERK.) CUM GRANO SALIS (RÉSZLET)

A kötet megrendelhető a Sárospataki Református Egyházközségtől.

FAGGYAS SÁNDOR (SZERK.): PROTESTÁNS HŐSÖK: FÉLSZÁZ PORTRÉ AZ ELMÚLT FÉL ÉVEZRED MAGYAR TÖRTÉNELMÉBŐL (RÉSZLET)

A kötet megvásárolható a Libri könyváruháztól  és a Bookline oldaláról.

A MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ TÖRTÉNETE (RÉSZLET)

A kötet előkészületben.

CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN: A XVI. SZÁZAD MAGYAR DALLAMAI (ISMERTETŐ)

A kötet előkészületben.

A KUNSÁGHOZ KÖTŐDŐ REFORMÁTUS LELKÉSZEK (ISMERTETŐ)

A kötet megrendelhető az egyesülettől a jnszmtude@gmail.com címen, vagy az alábbi postacímen: Dr. Örsi Julianna Túrkeve 5420, Deák Ferenc u. 4.

PÓLYA KATALIN: AZ ISTENRŐL SZÓLÓ TAN ELISABETH MOTMANN-WENDEL TEOLÓGIÁJÁBAN (ISMERTETŐ)

A kötet a Selye János Egyetemnél érhető el.

ŐZE SÁNDOR: APOKALIPTIKUS IDŐSZEMLÉLET A KORAI REFORMÁCIÓ MAGYARORSZÁGÁN (AJÁNLÓ)

A kötet megrendelhető a Magyar Napló Kiadó oldaláról.

K. KAPOSI KRISZTINA ÉS LOVAS BORBÁLA (SZERK.): ENYEDI 460: TANULMÁNYKÖTET ENYEDI GYÖRGY SZÜLETÉSÉNEK 460. ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT KAMARAKONFERENCIA ELŐADÁSAIBÓL (RÉSZLET)

A kiadó MTA-ELTE HECE weboldala.

LOVAS BORBÁLA (SZERK.): ENYEDI GYÖRGY PRÉDIKÁCIÓI 1. (67-99. BESZÉD) (RÉSZLET)

A kiadó MTA-ELTE HECE weboldala.

HEGYI ÁDÁM: AZ OLVASÁS ÉS A VALLÁSELLENESSÉG KAPCSOLATAI A BÉKÉS-(BÁNÁTI) REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉBEN 1781 ÉS 1821 KÖZÖTT (AJÁNLÓ)

A kötet előkészületben.

KOVÁCS ESZTER ÉS MÉSZÁROS ANDOR (szerk.): A ZSELYKI EGYHÁZKÖZSÉG EMLÉKKÖNYVE (1881- 1990) (RÉSZLET)

A kötet előkészületben.

KOVÁCS ESZTER ÉS MÉSZÁROS ANDOR (szerk.): HUSZ JÁNOS ÉS A HUSZITIZMUS HATÁSA A MAGYARORSZÁGI MŰVELŐDÉSBEN (ISMERTETŐ)

A kötet előkészületben.

PÁPAI PÁRIZ FERENC: A HÍRES GYULAFEHÉRVÁR-NAGYENYEDI BETHLEN-KOLLÉGIUM ALAPÍTÁSA ÉS TÖRTÉNETE (RÉSZLET)

A kötet megrendelhető a Líra könyvesbolttól és a Bookline oldaláról.

COETUS UNGARICUS. A WITTENBERGI MAGYAR DIÁKTÁRSASÁG (1555-1613) (AJÁNLÓ)
SZEKERNYÉS JÁNOS: TEMESVÁR REFORMÁTUSSÁGA (RÉSZLET)

A kötet előkészületben.

SOMOGYI ALFRÉD: AZ EGYHÁZJOG ISTENI TÖBBLETE (ISMERTETŐ)

A kiadó Selye János Egyetem weboldala.

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK 1-2. (RÉSZLET)

Megvásárolható a Luther Kiadónál.

A kötet megvásárolható a Luther Kiadónál.

SZABÓ LAJOS (szerk.): TEOLÓGIA ÉS NEMZETEK (RÉSZLET)
REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG – IV. ÜLÉS. A MINISZTERI BIZTOS BESZÁMOLÓJA.
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS KÖZOKTATÁS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI

A Magyar Református Egyház Zsinatának Oktatásügyi Irodája felkérésére végzett kutatás első eredményeinek közlése Dr. habil. M. Császár Zsuzsanna egyetemi docens és az Iroda engedélyével.

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG – II. ÜLÉS A MINISZTERI BIZTOS BESZÁMOLÓJA
EVANGÉLIKUS LELKÉSZEK MAGYARORSZÁGON (ELEM). PROSZOPOGRÁFIAI RÉSZ I.

A reformáció kezdetétől a zsolnai zsinatig (1610). I/1: A-L. Pastores Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a kiadó engedélyével adjuk közre.

LUTHER ÉS KÁLVIN GAZDASÁGFELFOGÁSA

Írta: Dr. Birkás Antal, PhD

A tanulmány bővített változata magyarul megtalálható a Polgári Szemlében, angolul pedig az Ethical Economic Thinking and Competitiveness c. kötetben (KRE. Budapest. 2016. 11-17. oldalak) Economy, Professional Ethics, Money and Interest – Relevant Views of Luther and Calvin címmel.

KÁLVIN JÁNOS ÉLETE ÉS TEOLÓGIÁJA RÖVIDEN

A Magyar Református Presbiteri Szövetség, a Barankovics Alapítvány és a KDNP Protestáns Műhely közös füzete. írta: Barbara Schenck- Georg Rieger (ford. Dr. Békefy Lajos)

LUTHER ÉS KÁLVIN FELFOGÁSA A VILÁGI FELSŐBBSÉGRŐL ÉS A NEKI VALÓ ENGEDELMESSÉGRŐL

Írta: Dr. Birkás Antal, PhD. A tanulmányt a szerző és a kiadó (Luther Kiadó és a Magyar Népfőiskolai Collegium) engedélyével adjuk közre.

(Megjelent a XXIX. Népfőiskolai Füzetek – „A reád bízott drága kincset őrizd meg…!” című kötetben.)

A REFORMÁCIÓ EREDETI CÉLJAI ÉS A KATOLIKUS MEGÚJULÁS A II. VATIKÁNI ZSINAT UTÁN

Írta: Dr. Reuss András, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

AZ EGYHÁZÉPÍTŐ LUTHER

Írta: Dr. Reuss András, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

AZ ISMERETLEN ÉS AKTUÁLIS PHILIPP MELANCHTHON (1497-1560)

Írta: Dr. Reuss András, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

A DEBRECEN-EGERVÖLGYI HITVALLÁS (1562) ÚJ KIADÁSÁNAK TANULSÁGAI

Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

A DÉVAI-KÓD

Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

A LUTHER-SZOBORTÓL A LUTHER-FILMIG

Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

A VÁRADI VITA 1544-BEN

Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

TULAJDON, KAMATSZEDÉS ÉS UZSORA JOHANNES ECK (1515), MARTIN LUTHER (1524) ÉS MELIUS JUHÁSZ PÉTER (1562) MŰVEIBEN

Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a kiadó engedélyével adjuk közre.

UDVARI PAPOK MÁRIA KIRÁLYNÉ KÖRNYEZETÉBEN

Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

BIRKÁS, Antal (szerk.): Luther és Kálvin – politika, jog, világi felsőbbség

KDNP Protestáns Műhely. 2015. Budapest. 99 oldal. A kötet letölthető erre a linkre kattintva.

BIRKÁS, Antal: Reformáció, államhatalom, politika

Luther Kiadó. Budapest. 2011. A kötet megvásárolható a Luther Kiadónál.

BÉKEFY, Lajos – BIRKÁS, Antal (szerk.): Napjaink dilemmái – Protestáns válaszok

BIA-GONDOLAT. Budapest. 2015. 273 oldal. A kötet megvásárolható a Kálvin Kiadónál és a Librinél.

Oszd meg te is a

Facebookon!

Luther Márton

Reformátor

Légy részese!

Gyere el!

Kálvin János

Reformátor

500 éve Reformáció

Idővonal az elmúlt 500 évről